Ple Ordinari

Dimecres, 16 de maig de 2018 a les 19.00 h

LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament
ASSISTENTS: L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores del Consistori

CORPORACIO MUNICIPAL PLE

Per a celebrar la sessió ordinària de 1ª Convocatòria el dia 16 de maig de 2018 a les 19 hores, se’l convoca a vostè, a fi de concórrer a l’acte, segons determina l’article 46 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 97 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, o en el cas de no poder assistir, ho acrediti amb l’anterioritat oportuna davant aquesta Alcaldia, indicant-li que de no poder celebrar aquesta sessió en la 1ª Convocatòria es celebraria el dia 18 a la mateixa hora 2ona. Convocatòria, advertint-li que de conformitat amb el que disposa l’article 84 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, des d’aquest moment, té a la seva disposició els expedients i antecedents dels assumptes a sota relacionats, als efectes de que pugui conèixer aquests abans de deliberar.

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Propostes de la Comissió Informativa General

 1. Expedient 1572/2018. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'activitats privades a la regidora, Sra. Roser Brosed Yuste
 2. Expedient 1573/2018. Nova aprovació de donar publicitat a les declaracions de béns i activitats dels representants locals
 3. Expedient 1652/2018. Modificació pressupost ajuntament expt. 2/2018
 4. Expedient 1468/2018. Moció Grup Polític (ERC-AM) de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat Espanyol
 5. Expedient 1575/2018. Moció Grup Polític (EpSE-E) sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania
 6. Expedient 1669/2018. Moció Grup Polític (ERC-AM) En defensa del model sanitari català i la universalitzaió de l'atenció sanitària
 7. Expedient 1670/2018. Moció Grup Polític (ERC-AM) Per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals
 8. Expedient 1671/2018. Moció Grup Polítc (EpSE-E) Per un sistema públic d'ensenyament de qualitat per a tota la població

B) Activitat de control

 1. Informació Alcaldia
 2. Donar compte Decrets Alcaldia
 3. Donar compte aprovació Liquidació Pressupost Ajuntament exercici 2017
 4. Donar compte informe "Ejecuciones trimestrales 4t. trimestre 2017 i 1r. trimestre 2018"
 5. Donar compte "Període mitjà de pagament 4t. trimestre 2017 i 1r. trimestre 2018"
 6. Donar compte informe de Secretaria-Intervención sobre el cumplimiento de plazos de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 4t. trimestre 2017 i 1r. trimestre 2018
 7. Donar compte "Comunicación Presupuesto 2018 al MINHAP"
 8. Donar compte "Comunicación Liquidación 2017 al MINHAP"

C) Precs i preguntes

L'ALCALDE,

Darrera actualització: 11.05.2018 | 14:44