Ple Ordinari

Dimecres, 18 d'abril de 2018 a les 19.00 h

LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament
ASSISTENTS: L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores del Consistori

CORPORACIO MUNICIPAL PLE

Per a celebrar la sessió ordinària de 1ª Convocatòria el dia 18 d’abril de 2018 a les 19 hores, se’l convoca a vostè, a fi de concórrer a l’acte, segons determina l’article 46 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 97 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, o en el cas de no poder assistir, ho acrediti amb l’anterioritat oportuna davant aquesta Alcaldia, indicant-li que de no poder celebrar aquesta sessió en la 1ª Convocatòria es celebraria el dia 20 a la mateixa hora 2ona. Convocatòria, advertint-li que de conformitat amb el que disposa l’article 84 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, des d’aquest moment, té a la seva disposició els expedients i antecedents dels assumptes a sota relacionats, als efectes de que pugui conèixer aquests abans de deliberar.

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació, si s’escau, acta anterior.
2.Informació Alcaldia.
3.Propostes de la Comissió Informativa General:
3.1.Informe-proposta de sol·licitud d’adhesió al sistema central d’adquisicions de la Comissió
central de subministraments de la Generalitat de Catalunya.
3.2.Aprovació Festes Locals 2019.
3.3.Modificació Pressupost Ajuntament expt. 1/2018.
4.Precs i preguntes.

L'ALCALDE,

Darrera actualització: 13.04.2018 | 11:15