Ple Ordinari

Dimecres, 19 de setembre de 2018 a les 19.00 h

LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament
ASSISTENTS: L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores del Consistori

CORPORACIO MUNICIPAL PLE

Per a celebrar la sessió ordinària de 1ª Convocatòria el dia 19 de setembre de 2018 a les 19 hores, se’l convoca a vostè, a fi de concórrer a l’acte, segons determina l’article 46 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 97 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, o en el cas de no poder assistir, ho acrediti amb l’anterioritat oportuna davant aquesta Alcaldia, indicant-li que de no poder celebrar aquesta sessió en la 1ª Convocatòria es celebraria el dia 21 a la mateixa hora 2ona. Convocatòria, advertint-li que de conformitat amb el que disposa l’article 84 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, des d’aquest moment, té a la seva disposició els expedients i antecedents dels assumptes a sota relacionats, als efectes de que pugui conèixer aquests abans de deliberar.

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Propostes de la Comissió Informativa General:
2.Expedient 1534/2018. Aprovació Comptes Generals 2017
3.Expedient 2474/2018. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 5/2018

B) Activitat de control

4.Informació Alcaldia
5.Escrito dimisión Sr. Concejal y renuncia de siguientes candidatos electos

C) Precs i preguntes

L'ALCALDE,

Darrera actualització: 13.09.2018 | 15:11