Regidoria de Coordinació Àrees i Economia

1.Coordinació de les àrees o regidories.
2.Servei d’Informació i atenció ciudana:
- Creació, impuls, organització i gestió del servei integral d’atenció ciutadana.
- Coordinació del registre d’entrada i sortida de documents.
- Certificacions d’empadronament.
- Cementiri.
- Padró municipal habitants.
- Registre especial de gossos potencialment perillosos.
- Gestió, control i seguiment del servei de retirada de vehicles de la via pública.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.
3.Economia i Hisenda:
- Comptabilitat.
- Planificació i gestió de la tresoreria.
- Elaboració, tramitació, gestió i control del pressupost general i de les bases
d’execució.
- Gestió d’endeutament municipal.
- Control activitat inspectora en les matèries pròpies d’hisenda, en tot allò no delegat a
altres organismes.
- Control sobre la tramitació i resolució de les reclamacions d’interessos de demora de
qualsevol naturalesa i, en especial, en matèria de contractació, en tot allò no delegat a altres
organismes.
- Control sobre la tramitació i resolució dels expedients administratius de
fraccionament i ajornament, així com la suspensió de rebuts i liquidacions de deutes
tributaris i no tributaris, en tot allò no delegat a altres òrgans municipals o administracions.
- Control sobre la tramitació, liquidació i devolució d’ingressos de caràcter tributari i no
tributari, així com reconeixement de bonificacions que siguin competència de l’alcaldia i,
qualsevol altre tasca pròpia dels serveis de recaptació, en tot allò no delegat a altres òrgans
municipals o administracions.
- Proposta d’elaboració i aprovació del pressupost municipal i establiment, elaboració i
tramitació de les ordenances fiscals, gestió i recaptació de tributs, preus públics i ingressos
no tributaris, en tot allò no delegat a altres organismes.
- Padrons fiscals, carrerers i similars.
- Cadastre immobiliari.
- Numeració postal i divisió administrativa.

- Coordinació i seguiment en les matèries pròpies del departament delegades a altres
organismes.
- Justificació de despeses i altres de matèries pròpies del departament.
- El reconeixement de les obligacions de despesa, excepte les corresponents a les
nòmines del personal i fons social, i la ordenació i aprovació dels pagaments, així com el
pagament efectiu.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 11.10.2017 | 14:47