Regidoria d'Urbanisme

a) Urbanisme


- L’atorgament, la denegació o d'altres tràmits referits a les llicències o permisos de les matèries pròpies del departament, llevat de les delegades a altres òrgans municipals.
- Devolució de les garanties de residus, les d’urbanització i qualsevol altres relacionades amb les llicències d’obres (incloses obres majors) o d’altres de matèries pròpies del departament.
- Gestió de les certificacions corresponents als projectes d’urbanització o projectes d’obres ordinaris, així com els acords corresponents al control de qualitat i a la seguretat i salut de les obres.
- Gestió dels expedients de preus unitaris com a contradictoris relatius a la contractació d’obres.
- Tramitació dels expedients de planejament i gestió urbanística i de qualsevol altra matèria pròpia del departament i delegada a la Junta de Govern Local o atribuïda al Ple.
- Ordenació de publicacions, anuncis i edictes, respecte dels expedients administratius que es tramitin dins el departament.
- En la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa: dictar tots els actes de tràmit no expressament atribuïts (legalment o per delegació) al Ple o a la Junta de Govern Local. Remissió d’expedients al Jurat d’expropiació i al Ministeri Fiscal, formalització de les actes de fixació del preu just per mutu acord, les d’ocupació, pagament o consignació.
- Control expedient de l’ús o aprofitament del domini públic, mitjançant infraestructures de telecomunicacions o altres serveis, sempre que la seva durada no superi els 4 anys.
- Tramitació de l’ús especial del domini públic per guals.
- Nomenclàtor de les vies urbanes.
- Servei subministrament aigua potable.
- Ocupació via pública.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

 

b)Llicències


- Intervenció administrativa en els tràmits de concessió de llicències d’activitats comercials i de serveis, amb incidència o no ambiental.
- Regulació mitjançant ordenances d’horaris dels establiments públics i disposició de normes que regulin les instal•lacions i el funcionament.
- Control expedients sancionadors amb el que tingui competència el departament.
- Control ocupació de la via pública amb activitats instal•lades en terrenys i espais públics o de propietat municipal.
- Instal•lació d’atraccions, fires, circs, mercat setmanal.
- Propostes d’aprovació d’ordenances i d’acords puntuals d’àmbit regulador d’activitats comercials, industrials i de serveis.
- Inspecció i control sobre les indústries i comerços en els àmbits de competència municipal.
- Ocupació taules i cadires dels bars.
- Autorització ocupació via pública mercat i fires ambulants no delegats a altres òrgans municipals.
- Cens activitats. I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

 

c)Patrimoni


- Inventari municipal.
- Control expedient sobre adquisicions o alienacions no urbanístiques.
- Concessions, cessions d’ús o arrendament de bens municipals no delegat a altres òrgans municipals.
- Acceptació de la cessió de l’ús o arrendament de bens no municipals.
- Actes de tràmit de la protecció i recuperació d’ofici del patrimoni municipal.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Carrer Major, 8 - 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona
Telèfon: 93 771 30 17
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 22.02.2016 | 14:44